Charakteristika chemickej popáleniny

Čo je chemická popálenina?

Chemické popáleniny nie sú zdrojom veľmi častých úrazov. Sú však veľmi často príčinou vážnych následkov jednak pre zamestnancov a tiež pre zamestnávateľov. Chemická popálenina je poškodenie tkaniva spôsobené agresívnymi chemickými látkami. Je charakteristická čiastočnou alebo úplnou deštrukciou tkaniva oka alebo pokožky tela spôsobená chemickou látkou. Závažnosť tejto deštrukcie charakterizuje stupeň popáleniny.

chemická popálenina - oko chemicka popalenina - ruka

Mechanizmus vzniku chemickej popáleniny:

Medzi ľudským telom a chemickou látkou musí prísť ku:

  • KONTAKTU
  • PRIENIKU
  • REAKCII

Od času KONTAKTU až po REAKCIU uplynie niekoľko sekúnd až niekoľko minút v závislosti od povahy chemického produktu. To je ten krátky čas, počas ktorého je možné poskytnúť účinnú I. pomoc.

Od čoho závisí závažnosť popáleniny?

Sú 3 faktory, ktoré ovplyvňujú závažnosť chemickej popáleniny

  • Typ chemického produktu a koncentrácia
  • Teplota chemického produktu
  • Dĺžka kontaktu

Typ chemickej látky ani jej teplotu, ktoré sú potrebné pre technologický proces nemôže pracovník ani jeho kolegovia ovplyvniť. Čas , počas ktorého bude chemikália pôsobiť.

Ako predchádzať vzniku popáleniny pri práci s chemickými látkami?

KONTAKT: aby nedošlo ku kontaktu pracovníci musia byť vybavení OOP. Ak zlyhajú OOP a dôjde ku kontaktu s chemickou látkou je zamestnávateľ povinný vybavenie pracoviska vhodnými prostriedkami I. pomoci.